شرایط ضمانت خدمات

خدمات ارائه شده به شما مشتری گرانقدر به مدت 30 روز از زمان اتمام تعمیر و سرویس و با ارائه فاکتور رسمی تیک سرویس توسط تکنسین، از طرف مرکز خدمات تیک سرویس ضمانت میگردد.

این ضمانت فقط شامل کارهای دستمزدی انجام شده بوده و قطعات یدکی شامل این ضمانت نمیگردد.