هیدولیک سپراتور چیست

هیدرولیک سپراتور 5

هیدرولیک سپراتور

در مدارهای اولیه و ثانویه به عاملی نیاز داریم تا حلقه های اولیه و ثانویه را از هم جدا کنند که این کار را لوله مشترک انجام می دهد. همچنین در سیکل اولیه از ایر سپراتور برای خروج هوا از مدار و نیز صافی در قسمت مکش پمپ ها استفاده می شود. این سه وسیله وظایفی را که انجام می دهند در یک دستگاه عرضه می شود که این دستگاه همان Hydraulic separator می باشد.

هیدرولیک سپراتور سرعت جریان را در محفظه کاهش می دهد که این امر اجازه می دهد دو عملکرد دیگر یعنی خروج هوا و خروج کثیفی نیز صورت گیرد. هیدرولیک سپراتور این وظایف را بدون اتصال لوله اضافی و هزینه نصب آن انجام می دهد.

این دستگاه شامل چندین جز مختلف با عملکرد مشخصی می باشد که هرکدام از آن ها دارای الزامات خاصی می باشند که اغلب برای استفاده در مدارهای سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع کاربرد دارد

هیدرولیک سپراتور 4

نحوه عملکرد هیدرولیک سپراتور

هنگامی که یک سیستم دارای یک مدار اولیه با پمپ مختص به خود و یک مدار ثانویه با یک یا چند پمپ توزیع باشد، شرایط کاری در سیستم ممکن است به وسیله تعامل پمپ ها، ایجاد تغییرات غیر طبیعی در نرخ جریان و فشار مدارها رخ دهد. هیدرولیک سپراتور ناحیه ای با افت فشار کم ایجاد می کند و مدار اولیه و ثانویه را به یکدیگر متصل می کند در حالی که از لحاظ هیدرولیکی مستقل از یکدیگر می باشند.

اگر افت فشار در مقطع مشترک ناچیز باشد، جریان در یک مدار باعث ایجاد جریان در مدار دیگر نمی شود. در این مورد نرخ جریان در مدارهای مربوطه به طور انحصاری بستگی به مشخصات نرخ جریان پمپ ها دارد که باعث جلوگیری از اثر متقابل ایجاد شده به علت اتصال سری پمپ ها می شود. بنابراین استفاده از این وسیله با این ویژگی ها به این معنی است که جریان در مدار ثانویه تنها زمانی به گردش می افتد که پمپ مربوطه روشن باشد و به سیستم اجازه می دهد تا بار خالص مورد نیاز آن زمان را برآورده کند.

زمانی که پمپ ثانویه خاموش است، گردشی در مدار ثانویه وجود ندارد، تمام نرخ جریان تولید شده توسط پمپ اولیه از طریق سپراتور بایپس می شود، با هیدرولیک سپراتور این امکان به وجود می آید که یک مدار تولید با یک نرخ جریان ثابت و یک مدار توزیع با نرخ جریان متغیر داشته باشیم. این شرایط عملیاتی برای گرمایش های مدرن و سیستم تهویه مطبوع امکان پذیر است.

سه شرایط بالانس هیدرولیکی برای سیکل بویلر بررسی می کنیم

  • حالت اول: دبی سمت بویلر برابر دبی سمت مصرف کننده

در این حالت سیستم از لحاظ جریانی بالانس است و دو جریان بر روی یکدیگر اثری ندارند. مشابه شکل دماها در طرفین بدون تغییر است. یعنی دمای رفت از بویلر در سیکل اولیه با دمای رفت در سیکل ثانویه برابر است. همچنین دمای برگشت از سیکل ثانویه با دمای برگشت به بویلر برابر خواهد بود.

هیدرولیک سپراتور 1

  • حالت دوم: دبی سمت بویلر کمتر از دبی سمت مصرف کننده

در این حالت دبی در بخش ثانویه بیشتر از بخش اولیه است و مقداری از دبی برگشت در دستگاه حرکت معکوس داشته و به سیکل ثانویه باز می گردد. لذا دمای رفت در بخش ثانویه کمی از دمای رفت بویلر پایین تر خواهد رفت. این حالت در سیکل چیلر مشکل ایجاد خواهد کرد و بایستی از آن اجتناب شود. همان طور که در تصویر دیده می شود دماهای برگشت در هر دوسیکل یکسان است.

هیدرولیک سپراتور 2

  • حالت سوم: دبی سمت بویلر بیشتر از دبی سمت مصرف کننده

در این حالت دمای رفت در هر دو مدار یکسان بوده و برابر دمای خروجی از بویلر است. تنها تفاوت در دمای برگشت در حلقه اولیه است که دبی آن اندکی با دبی مدار اولیه مخلوط شده است و دمای برگشت به بویلر را بالا می برد.

هیدرولیک سپراتور 3

درج شده در

Leave a Reply

avatar
  تنظیم هشدار برای :  
هشدار برای
دسته بندی ها
آخرین مطالب