اجاق خورشیدی 5
اجاق خورشیدی

اجاق خورشیدی چیست اجاق خورشیدی دستگاهی است که با مصرف انرژی خورشیدی به عنوان سوخت غذای خود را بپزید. اجاق خورشیدی بی خطر می باشد و با اجاق خورشیدی می توانیم در زمان و سوخت صرفه جویی کنیم. پژوهش های اخیر نشان داده است که غذاهای پخته شده در دماه...

ادامه مطلب