سردخانه صنعتی 4
سردخانه صنعتی

سردخانه چیست سردخانه به مکانی گفته می شود که با گرفتن گرما از آن جا می توانیم دما را با توجه به ظرفیت و کاربری سیستم کاهش دهیم. نگهداری مواد غذایی به مدت زیاد و جلوگیری از فساد آن از نظر بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت فراوانی می باشد. انس...

ادامه مطلب