شیر اطمینان 1
شیر اطمینان چیست

يكی از تجهيزات ايمنی در صنعت تاسیسات، شیر اطمینان فشار يا PSV می باشد. شیر اطمینان از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و... در شرايط فشاری بيش از فشار طراحی جلوگیری می کند. بنابراين انتخاب شیر اطمینان بسيار مهم بوده و بايد با احتياط كام...

ادامه مطلب