اصول فنی و استاندارد های اجرای دودکش

اصول فنی و استاندارد های اجرای دودکش در استفاده از وسایل گازسوز اجرای دودکش یک مسئله مهم و حیاتی و بسیار دقیق است که باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد. در بسیاری از خانه های تازه ساز اجرای دودکش مطابق با اصول فنی و استاندارد های مربوطه انجام نمی ش...

ادامه مطلب
رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز
رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز

رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز   از زمانی که وسایل گاز سوز وارد زندگی انسان ها شدند، در مورد نحوه استفاده از آنها و اینکه چه نکات ایمنی باید رعایت شود، مطالب و نوشته ها و توصیه زیادی ارائه شده است که البته کاملا به جا و لا...

ادامه مطلب