راهکار های مصرف بهینه سوخت
برای بهینه سازی مصرف سوخت چه باید کرد

بهینه سازی مصرف سوخت در بخش حمل و نقل مصرف بی رویه انرژی باعث آلودگی هوا و آثار زیان بار دیگری می شود که بر کسی پوشیده نیست و حل این مشکل بدون همراهی و مشارکت تمام افراد جامعه امری غیر ممکن می باشد. رانندگان می توانند با رعایت الگوی صحیح رانندگی،...

ادامه مطلب