عملکرد سیستم تبرید
عملکرد قطعات تجهیزات برودتی تراکمی

سیستم تبرید تراکمی اصول کار سیستم های تبرید تراکمی به این شکل است که مقداری کار در کمپرسور به سیستم داده می شود، کمپرسور سیال مبرد را متراکم نموده و سیال که در اثر افزایش فشار به صورت گاز داغ می باشد در کندانسور حرارت خود را به محیط پس می دهد و پ...

ادامه مطلب