دوره های آموزشی

دوره آموزش تعمیر پکیج شوفاژ دیواری-دما صنعت-تیک سرویس

آموزش تعمیر پکیج شوفاژ دیواری-دوره آبان 98

ظرفیت باقی مانده : 10 هزینه دوره : 880,000 تومان مشاهده دوره
دوره آموزش تعمیر کولرگازی اسپلیت -0-دما صنعت-تیک سرویس

آموزش تعمیر کولر گازی اسپلیت-دوره آبان 98

ظرفیت باقی مانده : 10 هزینه دوره : 880,000 تومان مشاهده دوره
دوره آموزش تعمیر کولرگازی اسپلیت -0-دما صنعت-تیک سرویس

آموزش تعمیر کولر گازی اسپلیت-دوره مهر 98

ظرفیت باقی مانده : 10 هزینه دوره : 880,000 تومان مشاهده دوره
دوره آموزش تعمیر پکیج شوفاژ دیواری-دما صنعت-تیک سرویس

آموزش تعمیر پکیج شوفاژ دیواری-دوره مهر 98

ظرفیت باقی مانده : 1 هزینه دوره : 880,000 تومان مشاهده دوره